Gabióny v záhrade

Gabióny a ich využitie v záhrade

Gabióny sa stali v poslednom období obľúbeným prvkom v architektúre aj v stavebníctve. Používajú sa na rozmanité účely, najčastejšie ako suchá technológia výstavby oporných a zárubných múrov, protihlukových stien, úprav riek a vodných brehov. Čoraz častejšie sa objavujú aj ako estetický prvok pri budovaní záhrad.

Gabiónové konštrukcie boli využívané v uplynulom období na objekty rôzneho určenia od oporných stien pri diaľniciach, protihlukových stien až po architektonické úpravy územia bytovej výstavby. Odtiaľ bol už len krok k využitiu kreatívnymi architektmi na úpravu fasád budov, výstavbu plotov, úpravu exteriéru v spolupráci s odborníkmi z oblasti záhradníctva a pod. Vrcholom možného využitia je v súčasnosti uplatnenie v interiéri vinohradníckych a vinárskych objektov, horských hotelov a chát. Koše naplnené kameňom je možné kombinovať so živými plotmi, trávou či trvalkami a vytvárať tak rôzne variácie záhrad.

Gabióny - konštrukčný systém

Gabióny využité ako oporný múr

Stavebnú gabiónovú technológiu zo zvarovaných sietí architekti a považujú za optimálnu kombináciu ,,pružnosti, tuhosti, estetickej čistoty a variability použitia“. Systém konštrukcie je vytvorený drôtenými košmi zvarovanými z hrubo pozinkovaného drôtu s protikoróznou ochranou. Preto môžu byť tieto štruktúry zachované aj celé desaťročia. Siete do košov sú vzájomne spájané špirálami a dištančnými sponami – ťahadlami, ktoré tvoria súčasť stavebnice.
Gabióny a spôsob ich konštrukcie

Budovanie objektov z gabiónov

Zo sietí sa pomocou spojovacích špirál vytvárajú priamo na mieste objektu drôtené koše, ktoré sa plnia kameňom. Na pohľadovej strane konštrukcie sa ručne vkladá kameň, ktorý musí spĺňať aj estetické požiadavky. Stredná časť konštrukcie sa obyčajne vypĺňa drobnej šou frakciou kameniva (frakcia 16 – 32 – 63). Na menej náročné konštrukcie sa môže použiť aj recyklovaný betón, resp. zemina. Ak vzhľad konštrukcie nie je dôležitý, možno celý objem koša naplniť vhodnou frakciou kameniva (32 až 63 mm) strojom. Treba však navrhnúť sieť s menšími okami (100 × 50 mm). Pri návrhu konštrukcie musí projektant zohľadniť najmä zabezpečenie stability, estetické stvárnenie konštrukcie, ale aj jej hospodárnosť. Návrh by mal prihliadať aj na materiálové možnosti v okolí stavby a začlenenie inžinierskeho objektu do okolitého terénu. Tento konštrukčný systém možno realizovať aj v zimnom období, takže nedochádza k obmedzovaniu plynulosti výstavby.

Oporný múr z gabiónových košov

Oporný múr je výhodné navrhnúť v protisklone, čo si vyžaduje riešiť aj základ v rovnakom sklone. Tiež sa odporúča navrhovať odstupňovaný priečny rez. Umožní to zazelenenie konštrukcie. Na vzniknutých lavičkách lepšie rastie vegetácia a vytvára sa prirodzený sklon pre skonsolidovanú stenu z lomové ho kameňa, čo má rozhodujúci význam po ukončení životnosti drôtených sietí. Spätný zásyp za oporný m múrom musí pre lepšie odvedenie vody a vytvorenie prirodzeného hydraulického fi l tra byť zásadne zhotovený zo štrkového alebo kamenistého materiálu.

Základ pre gabióny

Pretože drôteno-kamenný systém vykazuje vnútornú pružnosť, konštrukcia nemusí byť založená v nezamŕzajúcej hĺbke. Odporúčaná hĺbka základovej škáry je 0,5 m. Po odstránení povrchovej vrstvy, prípad ne aj menej únosných vrstiev zeminy, sa urobí podkladová vrstva zo zhutneného štrkopiesku alebo makadamu s hrúbkou 150 až 200 mm. Ako podkladová vrstva sa môže použiť aj podkladový betón triedy B 7,5 (B 10), ktorý sa uloží na šírku základu v hrúbke 100 až 200 mm. Pri betónovaní podkladu sa odporúča šachovnicovo po vzdialenostiach asi 500 mm osadiť kotviace oceľové tyče – betonársku výstuž profilu 20 mm tak, aby zo základu vyčnievala min. 100 mm. Takto sa získa monolit, vzájomné prepojenie siete s podkladovým betónom. Na základe praktických skúseností možno odporučiť, aby sa pred stavbou gabiónových konštrukcií zhotovila dokumentácia na realizáciu stavby aj pre nenáročné konštrukcie.

Všetky rastliny, ktoré sa dokážu dobre vyrovnať so suchými podmienkami, budú sa na gabióne cítiť dobre. Ideálne sú rastliny a bylinky ako tymián, pažítka aj niektoré druhy kvetov a trvaliek. Okrem toho sú gabiónové konštrukcie ideálne ako pozadia pre popínavé rastliny.
Gabióny ako podklad pre zeleň

Ako využiť gabióny

Gabióny v záhrade

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm