Gabióny v architektúre

Gabiony v architektúre a v stavebníctve sa používajú ako suchá technológia výstavby oporných a zárubných múrov, protihlukových stien, úprav riek a vodných brehov až po architektonické úpravy obytných zón. Ich vysoká vodopriepustnosť a dlhá životnosť sú vlastnosti, ktoré ich predurčujú aj na použitie pri výstavbe diaľnic a sanáciách zosuvov cestného telesa.
Gabiony pri diaľniciach

Vysoká kvalita a charakteristické vlastnosti hlavne gabiónovej stavebnicovej konštrukcie BLOCK-SK, jej spôsob spájania špirálami bez možnosti negatívneho vplyvu pracovnej sily, umožnili adekvátnu náhradu betónových objektov rôzneho účelu. Gabiónové konštrukcie boli využité v uplynulom období na viac ako 1 000 000 m3 objektov rôzneho určenia od oporných a zárubných stien pri diaľniciach, protihlukových stien rýchlodráhy – metra, rekonštrukcie ciest resp. úprav riek a vodných brehov až po architektonické úpravy územia bytovej výstavby.

Gabiony použité v architektonickom komplexe IN VINO Modra

Všetky tieto objekty sa dajú ekonomicky efektívnejšie riešiť pomocou gabiónových konštrukcií zo zvarovaných sieti systémom BLOCK – SK®.
Gabiony zo zvarovaných sietí

Rýchlosť realizácie je taktiež priaznivejšia v prospech systému BLOCK – SK®. Konštrukcia zo zvarovaných sietí je pevnejšia, tiež lepšie drží rovinatý tvar, avšak stále je dostatočne pružná, čo je jednou z najčastejších výhod. Objekty nevyžadujú budovanie klasických základov, nie je nutné realizovať finančne náročné a funkčne otázne odvodňovanie múrov. Gabiónová stavebnica od firmy COMPAG SK s. r. o. má mnohostranné použitie. Od klasických gravitačných múrov cez obkladové steny až po strmé svahy typu Green-BLOCK. Odtiaľ bol už len krok k využitiu kreatívnymi architektmi na úpravu fasád budov, výstavbu plotov, úpravu exteriéru v spolupráci s odborníkmi z oblasti záhradníctva a pod. Vrcholom možného využitia je v súčasnosti uplatnenie v interiéri vinohradníckych a vinárskych objektov, športových obchodov resp. horských hotelov a chát.

Gabióny použité pri úprave okolia Lidl

Stavebnú gabiónovú technológiu zo zvarovaných sietí architekti považujú za optimálnu kombináciu ,,pružnosti – tuhosti - estetickej čistoty - variability použitia“. Stavebný systém nemá prakticky rozmerové obmedzenia a rýchlosťou dodania od objednania do začatia výstavby nemusí uplynúť ani 24 hodín pri použití drôtu priemeru 3,00 a 3,50 mm resp. 4,00 mm. Tento systém košov je vytvorený drôtenými sieťami zvarovanými z hrubo pozinkovaného drôtu a protikorozívnou ochrannou zmesou Zn+Al. Korozívna odolnosť v laboratórnych podmienkach je min. 1000 resp. 2000 hodín, čo predstavuje oproti štandardu na trhu (min. 500 hodín) až štvornásobné zvýšenie predpokladaného času do začatia korózie . Siete do košov sú vzájomne spájané špirálami a dištančnými sponami – tiahlami, ktoré tvoria súčasť stavebnice a samozrejme dodávky.

Skúšky kvality, sú vykonávané v spolupráci s náročným posudzovaním TSÚS SR, napríklad v chloride sodnom v súlade s DIN 50 021 (podmienky agresívneho morského prostredia) dávajú predpoklad reálnej životnosti objektu presahujúcu 100 rokov. Kľúčovou otázkou pre životnosť systému je životnosť materiálu z pozinkovaného drôtu a kvalitatívne parametre plniaceho materiálu. Vychádza sa z predpokladu, že doba životnosti zinkového povlaku a samotného oceľového drôtu musí byť väčšia, ako čas tzv. konsolidácie drôtenokamenného systému. Pod konsolidáciou treba rozumieť prerastanie kameňov vegetáciou a výplň medzier naplavenou prípadne naviatou zeminou.

Oporné a zárubné múry zrealizované gabiónovou technológiou pomohli vo veľmi krátkej dobe obnoviť dopravný systém v oblastiach postihnutých povodňami k plnej spokojnosti investorov a dodávateľov ako aj obyvateľov povodňami postihnutých oblastí.

História nám už veľakrát ukázala, že prevencia býva výrazne lacnejšia ako odstraňovanie následkov. Človek sa však niekedy nechce dať históriou poučiť. Vzhľadom na varovanie meteorológov, nám zostáva už len dúfať, že aj národohospodári si uvedomia, že vyčlenením investičných prostriedkov na preventívne protipovodňové opatrenia môžu ušetriť značné množstvá finančných prostriedkov na odstraňovanie povodňových škôd. Nezanedbateľným prínosom pre budúcnosť je aj ušetrenie utrpenia ľudí žijúcich v oblastiach potenciálnych povodní.

Ing. Eduard Vašík

Ako využiť gabióny

Gabióny v záhrade

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm